Privacyverklaring

Privacyverklaring VCA

Ambachtcentrum Grave respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandeld wordt.

Doeleinden voor verwerking

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

 • Aanvraag informatie

Bij interesse in het aanbod van het Ambachtcentrum Grave, dan kun er op onze websites, telefonisch of schriftelijk informatie opgevraagd worden, die wij vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen daarvoor om de naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij om een telefoonnummer, zodat onze medewerker contact met kan opnemen.

 • Diensten

Wanneer er besloten om gebruik te maken van diensten en producten van het Ambachtcentrum Grave, verwerken de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres in ons systeem. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de het opstellen vrijwilligerscontract(en).

 • Financiële administratie

Het Ambachtcentrum Grave is wettelijk verplicht om wanneer zij een leverancier of afnemer, een factuur stuurt deze factuur te bewaren.

 • Contact

Wanneer je met het Ambachtcentrum Grave contact opneemt, kun je een mail sturen of ons bellen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Bemiddeling

Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze vrijwilligersbanen, of op een vacature wilt reageren of  een open sollicitatie stuurt, worden gegevens opgeslagen in ons systeem. Tot die gegevens behoren naam, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast kun je aanvullende gegevens over jezelf invullen. Het uploaden van een CV is mogelijk en kan per mail aan ons verzonden worden, dan zijn ook deze gegevens beschikbaar. CV’s en persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en verwijderd op het moment dat er niet meer als vrijwilliger bij ons wordt gewerkt.

 • Klacht

Wanneer er een klacht indient wordt, per mail of telefonisch, verwerken wij naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

Rechtsgronden voor verwerking

Het Ambachtcentrum Grave verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen de vrijwilliger en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van de door de persoon gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht staat welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigt.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ons toevertrouwt worden en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als de gegevens bij het Ambachtcentrum Grave bekend zijn, is er, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door het Ambachtcentrum Grave verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan er aan het Ambachtcentrum Grave schriftelijk verzoeken gedaan worden om de gegevens te wijzigen. Ook kan er een verzoek aan het Ambachtcentrum Grave gedaan worden om persoonsgegevens te verwijderen en kan de eventuele toestemming die gedaan is voor verwerking van persoonsgegevens gegeven, ingetrokken worden.

Schriftelijke verzoeken voor intrekken van persoonsgegevens kunnen verstuurd worden via mail aan onze secretaris:

Rob Bannink, info@ambachtcentrumgrave.nl

Indien jij het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en we komen samen niet tot een oplossing, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De klacht kun verstuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ  DEN HAAG 

Aanpassingen privacy statement

Aangezien privacy bij het Ambachtcentrum Grave van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

 

—————————-Verkorte versie—————————

Privacyverklaring VCA

Ambachtcentrum Grave respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden:

 • Aanvraag informatie

Bij interesse in het aanbod van het Ambachtcentrum Grave, kan er via de website, telefonisch of schriftelijk informatie aangevraagd worden, die wij vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen daarvoor om naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij om het telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact op kan nemen.

 • Diensten

Wanneer besloten wordt gebruik te maken van diensten en producten van het Ambachtcentrum Grave, verwerken wij naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt in een vrijwilligerscontract(en).

 • Financiële administratie

Het Ambachtcentrum Grave is wettelijk verplicht wanneer leveranciers of afnemers een factuur krijgen toegestuurd deze factuur te bewaren.

 • Contact

Wanneer telefonisch of per email gevraagd wordt dat het Ambachtcentrum Grave contact opneemt, worden ten behoeve van het antwoord naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer genoteerd.

 • Bemiddeling

Wanneer gebruik gemaakt wordt van onze arbeidsplaatsen, of bij een reactie op een vacature of via een open sollicitatie, worden de persoonsgegevens opgeslagen in ons systeem. Tot die gegevens behoren naam, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast kunnen dat persoonlijke, aanvullende gegevens zijn. Bij het uploaden van het eigen CV, zijn ook deze gegevens beschikbaar. CV’s en persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en bij vertrek verwijderd.

 • Klacht

Bij klachten per mail, telefonisch of anderszins verwerken wij naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

Rechtsgronden voor verwerking

Het Ambachtcentrum Grave verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering onderlinge overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht is te zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigt.

Bewaartermijnen

Het Ambachtcentrum Grave hanteert de volgende bewaartermijnen:

Informatie verzoek 30 dagen na het laatste contact
Nieuwsbrief Tot afmelding
Dienst 5 jaar na laatste klantcontact
Financiële administratie 7 jaar
Klacht 30 dagen na afhandeling klacht
Contactformulier 30 dagen na afhandeling
Aanvragen vrijwilligerswerk 1,5 jaar na aanvraag

Personen kunnen tussentijds een verzoek tot verwijderen indienen. Dit gebeurt dan binnen 2 werkdagen.

Het Ambachtcentrum Grave verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met individuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer persoonsgegevens bij het Ambachtcentrum Grave bekend zijn, kan na een schriftelijk verzoek, de betreffende persoon de eigen persoonlijke gegevens inzien. Indien het door het Ambachtcentrum Grave verstrekte overzicht onjuistheden bevat, is er de mogelijkheid het Ambachtcentrum Grave schriftelijk te verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kan het Ambachtcentrum Grave verzocht worden de eigen persoonlijke gegevens te verwijderen en kan de toestemming voor verwerking van de eigen gegevens worden ingetrokken.

De schriftelijke verzoeken kunnen gestuurd worden per email aan onze secretaris:

Jochem Jacobs, info@ambachtcentrumgrave.nl

Bij onvrede over de wijze waarop eigen persoonsgegevens door het Ambachtcentrum  zijn verwerkt, en wij komen onderling niet tot een oplossing, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze klacht kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ  DEN HAAG 

Aanpassingen privacy statement

Aangezien de privacy van ieder individu bij het Ambachtcentrum Grave van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.